Pn – Pt – 08.00 – 16.00 61 8 408 408

REGULAMIN PNEUSTORE


 1. Regulamin użytkownika PNEUSTORE określa zasady korzystania z serwisu internetowego B2B należącego do firmy Interpneu Polska sp. z o.o.
 2. Wyjaśnienie pojęć zawartych w regulaminie:
  a. SPRZEDAWCA – spółka Interpneu Polska sp. z o.o. z siedzibą w Koninku k.Poznania.
  b. PNEUSTORE – serwis internetowy B2B firmy Interpneu Polska sp. z o.o.
  c. KLIENT – podmiot prowadzący działalność gospodarczą związaną ze sprzedażą i dystrybucją opon oraz felg.
  d. UŻYTKOWNIK – osoba posiadająca aktywny dostęp do serwisu internetowego B2B PNEUSTORE.
  e. AKTYWNY DOSTĘP – prawo do korzystania z serwisu internetowego PNEUSTORE zgodnie z udostępnionymi uprawnieniami.
 3. AKTYWNY DOSTĘP do PNEUSTORE jest przyznawany KLIENTOWI przez SPRZEDAWCĘ po uprzednim zweryfikowaniu, czy KLIENT faktycznie zajmuje się profesjonalnie działalnością gospodarczą, w zakresie której znajduje się sprzedaż i dystrybucja ogumienia oraz felg. SPRZEDAWCA może odebrać AKTYWNY DOSTĘP KLIENTOWI, który zakończył działalność gospodarczą w wymienionym wyżej zakresie lub gdy KLIENT zalega z płatnościami, bądź też jest postawiony w stan upadłości lub likwidacji. Dostęp może zostać ograniczony, gdy dane firmy wymagają aktualizacji lub uzupełnienia.
 4. KLIENT może posiadać więcej niż jednego UŻYTKOWNIKA. W tym celu musi poinformować o tym SPRZEDAWCĘ.
 5. Korzystanie z PNEUSTORE oznacza akceptację treści niniejszego regulaminu.
 6. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia AKTYWNEGO DOSTĘPU bez podania przyczyn tej odmowy.
 7. UŻYTKOWNIK posiadający AKTYWNY DOSTĘP jest traktowana jako osoba upoważniona do podejmowania działań w imieniu KLIENTA bez konieczności okazywania jakichkolwiek dodatkowych pełnomocnictw w zakresie przyznanego dostępu. Za określenie wymienionego wcześniej dostępu odpowiada wyłącznie KLIENT.
 8. KLIENT ponosi pełną odpowiedzialność za działania każdego UŻYTKOWNIKA działającego w ramach przyznanego mu AKTYWNEGO DOSTĘPU. Obowiązkiem KLIENTA jest pisemne poinformowanie SPRZEDAWCY o cofnięciu lub ograniczeniu zakresu dostępu dla danego UŻYTKOWNIKA.
 9. SPRZEDAJĄCY ma prawo cofnąć AKTYWNY DOSTĘP wszystkim UŻYTKOWNIKOM KLIENTA, o ile ten nie dokonał w okresie 90 dni transakcji lub gdy zalega SPRZEDAWCY z płatnościami za zakupiony towar. AKTYWNY DOSTĘP może zostać również cofnięty, gdy SPRZEDAWCA stwierdzi, że KLIENT prowadzi konkurencyjną działalność do działalności SPRZEDAWCY.
 10. SPRZEDAWCA i KLIENT ustalają, że zamówienia składane poprzez PNEUSTORE nie wymagają potwierdzenia przez KLIENTA w innej formie i są traktowane jak złożone w formie pisemnej. SPRZEDAJĄCY zastrzega sobie prawo weryfikacji złożonej oferty zakupu i ewentualnej odmowy jej realizacji bez podania przyczyn.
 11. Złożenie oferty PNEUSTORE oznacza jednocześnie akceptację warunków rękojmi i gwarancji zgodnej z gwarancjami producentów udzielanych spółce Interpneu Polska sp. z o.o. na zamawiane produkty.
 12. W przypadku gdy KLIENT odmówi przyjęcia towaru dostarczonego przez SPRZEDAWCĘ firma Interpneu Polska sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do obciążenia KLIETNA kosztami wysyłki oraz zwrotu towaru, jak również innymi kosztami poniesionymi z tytułu negatywnych skutków niezrealizowania umowy.
 13. Informacje o produktach prezentowanych w PNEUSTORE posiadają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 14. Złożenie oferty następuje poprzez skorzystanie przez KLIENTA z PNEUSTORE. KLIENT otrzymuje wygenerowane automatycznie potwierdzenie złożenia zamówienia w formie wiadomości elektronicznej (email) przesłanej przez SPRZEDAWCĘ na wskazany przez KLIENTA adres poczty elektronicznej.
 15. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia oferty zawarcia umowy w terminie 60 dni liczonych od dnia złożenia jej przez KLIENTA. SPRZEDAWCA może, w odpowiedzi na ofertę KLIENTA, przedstawić możliwość jej realizacji w innym zakresie przedmiotowym, względnie w innej cenie niż cena określona w PNEUSTORE. Jeżeli w wymienionym wyżej terminie SPRZEDAWCA nie odmówi realizacji złożonej oferty uznać należy że przyjął ją w pełnym lub zmodyfikowanym zakresie.
 16. Wystawiona przez SPRZEDAWCE faktura VAT na towar zakupiony przez KLIENTA, określa w sposób ostateczny warunki zawarcia umowy pomiędzy stronami.
 17. Przetwarzanie i wykorzystywanie przez KLIENTA danych o cenach produktów oferowanych przez SPRZEDAWCĘ w PNEUSTORE w celach innych niż związanych z zakupem towarów od SPRZEDAWCY jest zabronione. Naruszenie powyższego zakazu przez KLIENTA uprawnia SPRZEDAWCĘ do cofnięcia AKTYWNEGO DOSTĘPU do PNEUSTORE.
 18. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień nieniejszego Regulaminu
 19. Informacje o zmianach Regulaminu będą przesyłane na adres poczty elektronicznej KLIENTA wraz z jego uaktualnioną wersją.
 20. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu przez KLIENTA musi on poinformować o tym fakcie SPRZEDAWCĘ drogą elektroniczną. Brak sprzeciwu do zmian regulaminu jest traktowany jako akceptacja nowej treści regulaminu.
 21. Brak akceptacji Regulaminu wyrażony na drodze elektronicznej oznacza automatycznie rezygnację KLIENTA z korzystania z systemu internetowego PNEUSTORE, co skutkuje cofnięciem AKTYWNEGO DOSTĘPU oraz usunięciem danych KLIENTA i UŻYTKOWNIKÓW z PNEUSTORE.