Pn – Pt – 08.00 – 16.00 61 8 408 408

Regulamin

serwisu i sklepu https://www.pneustore.pl

 

§1

Definicje

 

Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, jak i inne terminy zawarte i wykorzystane w Regulaminie, mają przede wszystkim znaczenie przypisane im poniżej:

 1. Administrator – Interpneu Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Koninku, ul. Drukarska 42, 62-023 Koninko, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000112103, NIP: 7781354273, REGON: 63957851400000, adres e-mail do kontaktu: hurt@pneu.pl; telefon do kontaktu 61 8408408,
 2. Cena – wyrażona w polskich złotych cena za Towar.
 3. Formularz Szybki Kontakt – funkcjonalność umożliwiająca kontakt z Administratorem za pośrednictwem Serwisu.
 4. Karta Towaru – pojedyncza podstrona w Serwisie zawierająca informacje o pojedynczym Towarze.
 5. Klient - przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 KC, który zawarł lub zamierza zawrzeć ze Sprzedawcą umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą przedsiębiorcy, która to umowa posiada dla niego wyłącznie zawodowy charakter, w szczególności wynikający z przedmiotu działalności gospodarczej przedsiębiorcy udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Klientem Serwisu może być wyłącznie podmiot prowadzący działalność gospodarczą związaną ze sprzedażą i dystrybucją opon oraz felg.
 6. Konfigurator Doboru Felg – usługa polegająca na umożliwieniu wybrania przez Klienta odpowiednich felg do danego modelu pojazdu, poprzez podanie poszczególnych danych pojazdu.
 7. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 8. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
 9. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Serwisu, w którym gromadzone są dane Klienta, który zarejestrował się w Serwisie zgodnie z Regulaminem.
 10. Polityka Prywatności – odnosząca się do Serwisu polityka prywatności, dostępna pod adresem: https://www.pneustore.pl/polityka-prywatnosci/.
 11. Prawo Autorskie - ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
 12. Serwis – serwis internetowy B2B dostępny pod adresem https://www.pneustore.pl, za pośrednictwem którego Klient może dokonać zakupu Towarów.
 13. Sprzedawca – Administrator.
 14. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady funkcjonowania Serwisu, zasady zawierania Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, w tym także obowiązki Sprzedawcy i Klienta, a także charakter, rodzaje i warunki świadczenia przez Sprzedawcę innych usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 15. Towar - produkt dostępny w Serwisie, który może zostać zakupiony przez Klienta na zasadach określonych Regulaminem.
 16. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawierana między Klientem a Administratorem, na zasadach określonych w Regulaminie.
 17. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawierana na odległość, za pośrednictwem Serwisu, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 18. Urządzenie Końcowe - urządzenie elektryczne lub elektroniczne przeznaczone do zapewniania telekomunikacji, przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do sieci (min. komputer, smartfon, tablet itp.).
 19. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.), dostępne dla Klienta za pośrednictwem Serwisu.
 20. UŚUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.).
 21. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta o złożeniu Sprzedawcy za pośrednictwem Serwisu oferty na zakup Towarów, za Cenę wskazaną w Serwisie, na zasadach określonych Regulaminem.

Wyrażenia lub zwroty niezdefiniowane w Regulaminie będą mieć znaczenie przypisywane im przez obowiązujące przepisy prawa, a przy braku takiej definicji powinny być rozumiane zgodnie ze znaczeniami obowiązującymi w branży prawniczej lub informatycznej.

 

§2

Postanowienia ogólne korzystania z Serwisu

 

 1. Serwis oraz możliwość korzystania z Serwisu są dedykowane wyłącznie przedsiębiorcom w rozumieniu art. 431 Kodeksu Cywilnego, prowadzących działalność gospodarczą związaną ze sprzedażą i dystrybucją opon oraz felg, którzy zamierzają zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, która to umowa posiada dla nich wyłącznie zawodowy charakter.
 2. Osoba będąca Konsumentem w rozumieniu Regulaminu nie ma możliwości korzystania z Serwisu, ani zawierania Umów lub Umów Sprzedaży na podstawie Regulaminu. Konsument, zainteresowany zakupem Towarów Sprzedawcy, może skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem danych Sprzedawcy wskazanych w § 1 Regulaminu.
 3. Regulamin jest dostępny w każdym czasie na stronie internetowej Serwisu w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient oraz umożliwia wydruk Regulaminu.
 4. Korzystanie z Serwisu lub Usług przez Klienta podlega przepisom obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przepisów prawa wspólnotowego.
 5. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu lub Usług Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu. Korzystanie z Serwisu jest dopuszczalne wyłącznie zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie.
 6. Do korzystania z Serwisu oraz Usług niezbędne jest posiadanie przez Klienta komputera lub innego Urządzenia Końcowego z dostępem do sieci Internet, dowolnej przeglądarki internetowej z obsługą JavaScript oraz posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 7. Korzystanie z Serwisu oraz Usług jest dobrowolne.
 8. Korzystanie z Serwisu oraz Usług przez Klienta jest nieodpłatne, chyba że w Regulaminie wskazano inaczej.
 9. Korzystanie z Serwisu oraz Usług wymaga połączenia internetowego, co może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych), zgodnie ze stawką ustaloną przez operatora sieci dostarczającego tę usługę.
 10. Administrator wdraża środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem danych, w tym danych osobowych. W celu zabezpieczenia Serwisu przed wszystkimi typowymi obszarami zagrożeń - już na etapie wyboru technologii i architektury witryny - podjęto określone wybory technologiczne zmierzające do zwiększenia ochrony danych przesyłanych do lub z witryny przy wykorzystaniu sieci Internet. Klient winien mieć jednak świadomość, iż nikt nie jest w stanie zagwarantować stuprocentowego bezpieczeństwa transmisji danych przy wykorzystaniu sieci Internet. Tym samym pomimo wysiłków, Administrator nie może zagwarantować i nie gwarantuje bezpieczeństwa informacji, w tym danych przesyłanych do lub z Serwisu.
 11. Poszczególne części Serwisu mogą zawierać odnośniki (linki) do stron zewnętrznych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone na stronach zewnętrznych, chyba że jest ich dostawcą.
 12. Klienta obowiązuje bezwzględny zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w tym w korespondencji z Administratorem, a także wiadomościach przesyłanych za pomocą Serwisu.
 13. Dodatkowo zabronione jest w szczególności:
  1. korzystanie z Serwisu lub Usług przy wykorzystaniu złośliwego kodu, tj. programu lub kodu komputerowego, uszkadzającego lub w inny sposób wpływającego niekorzystnie na systemy komputerowe lub jego elementy, oprogramowanie, sieci komputerowe, Urządzenia Końcowe lub dane,
  2. wprowadzanie do Serwisu ww. złośliwego kodu lub narażenie Serwisu na działanie ww. złośliwego kodu,
  3. kopiowanie, uszkadzanie, dekompilowanie lub jakiekolwiek inne działania wykraczające poza zwykłe korzystanie z Serwisu lub Usług,
  4. podejmowanie działań naruszających prywatność Klientów,
  5. podejmowanie działań służących podstępnemu pozyskiwaniu danych Klientów,
  6. umieszczanie treści obelżywych, poniżających, upokarzających, nieprawdziwych, godzących w godność osób trzecich, Administratora, Serwisu, Klientów lub innych podmiotów,
  7. pobieranie, kopiowanie, przekazywanie lub udostępnianie, czy wykorzystywanie zawartości Serwisu, tj. w szczególności baz danych, raportów, zadań i innych treści udostępnionych w Serwisie, lub w jakikolwiek sposób korzystanie z nich w całości lub w istotnej części, w szczególności zakazane jest przekazywanie danych osobom trzecim, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie, wykorzystywanie do celów własnych, jak i podejmowanie innych czynności, które zagrażałby interesom lub naruszałyby bezpośrednio lub pośrednio prawa Administratora lub Klientów.
 14. Administrator jest uprawniony do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych w ramach Serwisu danych składających się na, bądź będących elementem Serwisu, nieoznaczonych w sposób niebudzący wątpliwości jako zawartość pochodząca od Administratora.
 15. Administrator uprawniony jest do dokonywania zmian funkcjonalności Serwisu, w celu poprawy jego jakości oraz jego urozmaicenia.
 16. Zasady określone w Regulaminie w stosunku do Klienta, mają odpowiednie zastosowanie do osób działających w imieniu Klienta korzystającego z Serwisu.

 

§3

Usługi Serwisu świadczone drogą elektroniczną

 

 1. W ramach Serwisu, Administrator świadczy następujące Usługi:
  1. Konto – usługa ta polega na udostępnieniu Klientowi możliwości założenia Konta w Serwisie, w ramach którego będzie możliwe:
   1. dokonywanie Zamówień,
   2. dostęp do historii złożonych Zamówień i wystawionych faktur,
   3. dostęp do możliwości zmiany hasła do Konta,
  2. Usługi Szybki Kontakt – usługa umożliwiająca kontakt z Administratorem za pośrednictwem Serwisu,
  3. Konfigurator Doboru Felg – usługa ta polega na umożliwieniu Klientowi dokonania wyboru odpowiednich felg do danego modelu pojazdu, poprzez podanie poszczególnych danych pojazdu w Konfiguratorze Doboru Felg.
 2. Klient może założyć Konto w Serwisie poprzez dokonanie rejestracji za pośrednictwem Serwisu.
 3. W celu dokonania rejestracji w Serwisie i założenia Konta należy:
  1. wybrać opcję „Zarejestruj się” lub o podobnym znaczeniu,
  2. podać następujące dane:
   1. nazwę firmy Klienta,
   2. imię i nazwisko Klienta lub osoby działającej w imieniu Klienta,
   3. numer NIP Klienta,
   4. adres siedziby Klienta,
   5. adres e-mail Klienta,
   6. numer telefonu Klienta,
  3. zaakceptować Regulamin i Politykę Prywatności,
  4. kliknąć przycisk „Zarejestruj się” lub o podobnym znaczeniu.
 4. Po dokonaniu rejestracji Konta przez Klienta, Administrator dokona weryfikacji danych podanych przez Klienta, celem ustalenia, czy Klient prowadzi działalność gospodarczą w związaną ze sprzedażą i dystrybucją opon oraz felg.
 5. W przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji Klienta, Administrator przyzna Klientowi dostęp do Konta, o czym poinformuje Klienta za pośrednictwem wiadomości elektronicznej e-mail przesłanej na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji Konta. Wiadomość e-mail będzie zawierać dane dostępowe do Konta, w tym login i hasło do Konta.
 6. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji Klienta, Administrator odmówi przyznania Klientowi dostępu do Konta, o czym poinformuje Klienta za pośrednictwem wiadomości elektronicznej e-mail przesłanej na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji Konta.
 7. Umowa o świadczenie Usługi Konta, określona w ust. 1 lit a) zawierana jest w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail określonej w ust. 5, co jest tożsame z założeniem przez Klienta Konta.
 8. Umowa o świadczenie Usługi Konta zawierana jest na czas nieokreślony.
 9. Po założeniu Konta, Klient może się logować do Konta z użyciem danych wskazanych w ust. 5.
 10. Klient może posiadać więcej niż jedno Konto, odrębnie dla więcej niż jednej osoby działającej w imieniu Klienta. Celem założenia więcej niż jednego Konta Klienta, Klient powinien uprzednio skontaktować się ze Sprzedawcą w celu ustalenia szczegółów i możliwości założenia kolejnego Konta Klienta.
 11. Klient jest zobowiązany do aktualizacji swoich danych podanych podczas zakładania Konta.
 12. Zabronione jest udostępnianie Konta osobom trzecim. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnienie danych do Konta osobom trzecim.
 13. Konto Klienta może zostać zawieszone w przypadku naruszenia przez Klienta zasad określonych w Regulaminie, w tym w szczególności gdy:
  1. Klient nie dokonał terminowej płatności za Towary zakupione w Serwisie,
  2. Klient nie dokonał płatności za złożone Zamówienie,
  3. Klient nie odebrał zamówionego Towaru,
  4. dane Klienta podane podczas rejestracji Konta wymagają aktualizacji lub uzupełnienia,
  5. Klient nie zawarł ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży w ciągu ostatnich 90 dni.
 14. Klient może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usługi Konta w każdym czasie, składając Administratorowi oświadczenie w formie pisemnej na adres Administratora lub w formie mailowej na adres e-mail: hurt@pneu.pl. W takim przypadku Umowa zostanie rozwiązana z chwilą otrzymania oświadczenia przez Administratora, a Konto Klienta zostanie usunięte.
 15. Administrator może rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi Konta w każdym czasie, składając Klientowi oświadczenie w formie pisemnej na adres Klienta lub w formie mailowej na adres e-mail Klienta. Przyczyną rozwiązania Umowy przez Administratora będzie przede wszystkim zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej przez Klienta, w tym również zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej związanej ze sprzedażą i dystrybucją opon oraz felg, jak i przyczyny określone w ust. 13. W takim przypadku Umowa zostanie rozwiązana z chwilą otrzymania oświadczenia przez Klienta, a Konto Klienta zostanie usunięte.
 16. Złożenie oświadczenia określonego w ustępie 14 lub 15 powyżej nie wpływa na Umowy Sprzedaży zawarte przez Klienta przed dniem złożenia oświadczenia.
 17. Umowa o świadczenie Usługi Formularz Szybki Kontakt, określonej w ust. 1 lit b) zawierana jest w momencie rozpoczęcia korzystania przez Klienta z Usługi.
 18. W celu Skorzystania z Formularza Szybki Kontakt należy wypełnić formularz, poprzez podanie danych wskazanych w serwisie na stronie zawierającej Formularz Szybki Kontakt oraz zaakceptować Regulamin i Politykę Prywatności.
 19. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta wiadomości do Sprzedającego lub zamknięcia strony Serwisu zawierającej Formularz Szybki Kontakt.
 20. Umowa o świadczenie Usługi Konfigurator Doboru Felg, określona w ust. 1 lit c) zawierana jest w momencie rozpoczęcia korzystania przez Klienta z Usługi.
 21. W ramach Usługi Konfiguratora Doboru Felg Klient może dokonać dopasowania felg do danego modelu pojazdu, poprzez podanie danych pojazdu wskazanych w konfiguratorze.
 22. Po dokonaniu dopasowania felg do pojazdu, Klient może dodać wybrane felgi do koszyka.
 23. Konfigurator Doboru Felg stanowi jedynie narzędzie pomocnicze dla Klienta, w celu ułatwienia mu dokonania wyboru odpowiedniego Towaru. Skorzystanie z Konfiguratora Doboru Felg nie stanowi gwarancji każdorazowego dokonania przez konfigurator prawidłowego wyboru felg do pojazdu wskazanego przez Klienta. Przed dokonaniem wyboru Klient zobowiązany jest do weryfikacji specyfikacji technicznej felg wybranych za pomocą konfiguratora i dokonanie wyboru na podstawie własnego dopasowania felg do danego pojazdu.
 24. Klient, korzystając z dowolnej z Usług, zobowiązuje się do niepodawania fałszywych danych osobowych, jak również do niepodawania danych osobowych innej osoby, bez jej pozwolenia. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

 

§4

Składanie zamówień w Serwisie

 

 1. Informacje umieszczone w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Karta Towaru umieszczona w Serwisie każdorazowo zawiera informację na temat Towaru oraz jego Cenę.
 3. Wszystkie Ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie. Ceny zawierają informację o tym czy są cenami netto czy brutto.
 4. Ceny Towarów nie zawierają kosztu dostawy Towarów.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Cen Towarów oraz dodawania lub usuwania Towarów w Serwisie. Sprzedawca ma prawo do prowadzenia akcji marketingowych związanych z Towarami.
 6. Zmiana Ceny Towaru lub usunięcie Towaru dostępnego w Serwisie nie ma zastosowania do Towaru w stosunku do którego, przed zmianą Ceny lub usunięciem Towaru z Serwisu została zawarta Umowa Sprzedaży.
 7. Do Ceny mogą zostać doliczone koszty dostawy Towarów, w zależności od wybranej przez Klienta formy dostawy. Przed złożeniem Zamówienia Klient otrzyma informację o wysokości kosztów dostawy Towarów.
 8. Dokonywanie Zamówień w Serwisie odbywać się będzie za pośrednictwem formularza zamówień dostępnego po zalogowaniu się Klienta do Konta.
 9. Zamówienia na Towary dostępne w Serwisie mogą być składane przez całą dobę przez 7 dni w tygodniu, z wyłączeniem okresu przerw technicznych i konserwacyjnych.
 10. Zamówienie może zostać złożone wyłącznie przez Klienta posiadającego Konto.
 11. W celu złożenia Zamówienia przez Klienta zalogowanego na Koncie należy:
  1. dokonać wyboru Towarów i dodać je do koszyka,
  2. wypełnić formularz podając wymagane dane,
  3. wybrać formę płatności,
  4. wybrać sposób dostawy,
  5. zapoznać się z łączną kwotą do zapłacenia za Towary wraz z kosztami dostawy,
  6. kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” lub o podobnym brzmieniu, którego kliknięcie oznacza złożenie Zamówienia.
 12. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży.
 13. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie Zamówienia. Potwierdzenie otrzymania zamówienia nie stanowi oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta.
 14. Oferta Klienta (Zamówienie) jest wiążąca przez 7 dni roboczych po dniu złożenia Zamówienia.
 15. Jeżeli w terminie wskazanym w ustępie powyżej, Sprzedawca nie wyśle Klientowi potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji (w formie wiadomości elektronicznej e-mail), oferta Klienta wygasa. W takim przypadku wszelkie płatności uiszczone przez Klienta zostaną mu niezwłocznie zwrócone.
 16. Umowa Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji wysyłane będzie na adres e-mail podany przez Klienta podczas zakładania Konta.
 17. Wiadomość o przyjęciu Zamówienia do realizacji uważa się za oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta, o której mowa w ust. 12 powyżej. Wiadomość określona powyżej stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Przedmiotowa wiadomość e-mail stanowi również utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie Klientowi treści Umowy Sprzedaży oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży.
 18. Za moment otrzymania wiadomości e-mail o przyjęciu Zamówienia do realizacji przez Klienta uznaje się moment zapisania wiadomości na serwerze, na którym Klient ma konto poczty elektronicznej e-mail.
 19. W przypadku braku przyjęcie oferty Klienta, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta poprzez wysłanie mu wiadomości elektronicznej e-mail na adres e-mail podany przez Klienta podczas zakładania Konta.
 20. Płatność za Towary dokonywana jest w formie gotówkowej za pobraniem przy odbiorze, a w przypadku zgody wyrażonej przez Sprzedawcę może być dokonana przelewem po dokonaniu dostawy w terminie wskazanym na fakturze VAT.
 21. W przypadku płatności w formie gotówkowej za pobraniem przy odbiorze Klient jest zobowiązany do dokonania płatności gotówką za zamówione Towary w terminie dostawy Towarów. Płatność winna zostać uiszczona kurierowi, który dostarczy Towary Klientowi.
 22. W przypadku płatności w formie przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy dokonywanie zapłaty Ceny oraz kosztu dostawy może być związane z naliczeniem dodatkowych opłat przez bank lub instytucję bankową, za pośrednictwem której przelew jest realizowany. W takim wypadku naliczenie opłat następuje zgodnie ze stawką ustaloną przez operatora sieci dostarczającego tę usługę.
 23. W przypadku braku odbioru Towarów w terminie dostawy Sprzedawca może odstąpić od Umowy Sprzedaży i to w terminie 30 dni od momentu braku odbioru Towarów. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedawca prześle Klientowi oświadczenie o odstąpieniu w formie wiadomości elektronicznej e-mail przesłanej do Klienta na adres e-mail podany w danych Konta.
 24. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, zgodnie z ust. 23, Klient będzie zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez Sprzedawcę w zakresie przygotowania, pakowania, wysyłki i dostawy oraz zwrotu Towarów, a nadto Sprzedawca może żądać od Klienta naprawienia szkody wynikłej z niewykonania Umowy Sprzedaży przez Klienta na zasadach ogólnych.

 

§5

Dostawa

 

 1. Lista sposobów dostawy oraz kosztów dostawy jest dostępna w Serwisie.
 2. Dostawa Towarów jest realizowana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
 3. Dostawa Towarów jest realizowana zgodnie ze sposobem dostawy wybranym przez Klienta na adres podany przez Klienta przy składaniu Zamówienia.
 4. Chwilę przekazania przez Sprzedawcę Towarów kurierowi, który będzie dostarczał Towary do Klienta, uważa się za moment wydania Towarów Klientowi.
 5. Na każdy Towar zakupiony przez Klienta wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres e-mail.
 6. Akceptacja Klienta na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej nie wyłącza prawa Sprzedawcy do wystawiania i przesyłania dokumentów zakupu w wersji papierowej.

 

§6

Odpowiedzialność i reklamacje dotyczące Towarów

 

 1. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej, Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność wobec Klientów, w tym w szczególności wyłącza zastosowanie przepisów o rękojmi za wady w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Sprzedaży, jedynie wówczas gdy szkoda została spowodowana z winy umyślnej Sprzedawcy. Odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do szkody o rzeczywistym charakterze, wyłączając utracone korzyści.
 3. W każdym przypadku odpowiedzialność Sprzedawcy, z tytułu jakichkolwiek szkód nieobjętych wyłączeniem, zostaje ograniczona do rzeczywistej straty Klienta, w wysokości nieprzekraczającej kwoty 100% ceny netto wskazanej na danym Zamówieniu, przy czym ograniczenie to nie znajdzie zastosowania do szkód spowodowanych z winy umyślnej.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie, jeśli opóźnienie nie nastąpiło z wyłącznej winy Sprzedawcy, w szczególności Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie wynikłe z działań lub zaniechań zewnętrznych spedytorów lub przewoźników.
 5. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów Towarów dostarczonych zgodnie z Umową Sprzedaży.
 6. W momencie odbioru Towarów Klient zobowiązany jest niezwłocznie sprawdzić Towary i potwierdzić kompletność dostawy oraz zgodność z Zamówieniem. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności w dostawie lub wad towaru możliwych do wykrycia w czasie jego przyjęcia, Klient niezwłocznie powiadomi Sprzedawcę o tym fakcie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia odbioru Towarów i sporządzi stosowną dokumentację, w tym fotograficzną, na okoliczność stwierdzonych niezgodności. Jeśli Klient nie powiadomi Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności lub wadach, możliwych do wykrycia w momencie odbioru Towarów, uznaje się, iż w powyższym zakresie Klient zaakceptował dostarczone Towary bez zastrzeżeń.
 7. Wady ilościowe Towarów lub wady Towarów powstałe w wyniku niewłaściwego transportu, które mogą być wykryte przy dostawie, należy zgłosić sporządzając stosowną adnotację na dokumentach przewozowych oraz na zasadach określonych w ustępie powyżej.
 8. Wady powstałe w wyniku niewłaściwego transportu, które mimo dołożenia należytej staranności nie mogły być wykryte w chwili dostawy, należy zgłosić natychmiast po ich wykryciu, lecz nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dostawy.
 9. Powiadomienie o wszelkich innych wadach Towaru, które można wykryć dopiero w terminie późniejszym, należy przekazać natychmiast po ich wykryciu, jednak nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od daty dostarczenia Towaru.
 10. Powiadomienia o jakichkolwiek wadach Towaru należy dokonać w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedającego lub w formie wiadomości elektronicznej e-mail przesłanej na adres hurt@pneu.pl podając jej dokładny opis, numer faktury, numer partii towaru.
 11. Wszelkie reklamacje dotyczące Towarów zakupionych w Serwisie można składać pisemnie na adres Sprzedawcy: Interpneu Polska Sp. z o.o., ul. Drukarska 42, 62-023 Koninko lub drogą elektroniczną na adres: hurt@pneu.pl
 12. W reklamacji należy podać następujące informacje:
  1. wskazanie reklamowanego Towaru,
  2. numer zamówienia,
  3. opis przyczyny złożenia reklamacji, tj. rodzaj i data wystąpienia wady,
  4. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Klienta składającego reklamację Towaru,
 13. Reklamacje są rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 14. W przypadku, gdy istnieje konieczność wykonania specyficznych analiz i badań Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wydłużenia tego terminu. Sprzedawca poinformuje Klienta o potrzebie złożenia dodatkowych wyjaśnień lub o konieczności wykonania analiz lub badań jakościowych oraz o wydłużeniu terminu rozpatrzenia reklamacji.
 15. W przypadku potrzeby uzupełnienia zgłoszenia reklamacyjnego Sprzedawca może skontaktować się z Klientem celem uzupełnienia przesłanego zgłoszenia. W takim przypadku termin określony w ustępie 13 powyżej ulega zawieszeniu.
 16. Złożenie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowej zapłaty za Towary.
 17. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana przez Sprzedawcę Klientowi na adres e-mail lub adres do doręczeń podany w reklamacji.
 18. Sprzedawca nie udziela gwarancji na Towary. Towary dostępne w Serwisie mogą posiadać gwarancję udzieloną przez producenta.
 19. Reklamacje z tytułu gwarancji należy kierować bezpośrednio do podmiotu będącego gwarantem.

 

§7

Reklamacje dotyczące Usług
(świadczonych drogą elektroniczną)

 

 1. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej, Administrator w żadnym wypadku nie odpowiada wobec Klientów, w ramach jakiejkolwiek podstawy odpowiedzialności, w tym zaniedbania, za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z Serwisu lub Usług, nawet jeśli Administrator został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód lub szkody takie są możliwe do przewidzenia. Korzystając z Serwisu lub Usług, Klient zgadza się, iż to ograniczenie będzie miało zastosowanie do wszelkich Usług i innych materiałów, które mogą być dostępne za pośrednictwem, bądź w związku z korzystaniem z Serwisu.
 2. Reklamacje w zakresie świadczenia przez Administratora Usług, mogą być składane do Administratora pisemnie na adres siedziby Administratora: Interpneu Polska Sp. z o.o., ul. Drukarska 42, 62-023 Koninko lub drogą elektroniczną na adres: hurt@pneu.pl
 3. W reklamacji należy podać następujące informacje:
  1. imię, nazwisko, adres e-mail lub adres do doręczeń,
  2. Usługę będącą przedmiotem reklamacji oraz ewentualnie reklamowanego okresu,
  3. okoliczności uzasadniające reklamację,
  4. wszelkie dokumenty oraz informacje uzasadniające reklamację.
 4. Administrator udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 5. W przypadku potrzeby uzupełnienia zgłoszenia reklamacyjnego Administrator może skontaktować się z Klientem celem uzupełnienia przesłanego zgłoszenia. W takim przypadku termin określony w ustępie powyżej ulega zawieszeniu.
 6. Odpowiedź zostanie przesłana na adres e-mail lub adres do doręczeń podany w reklamacji.

 

§8

Serwis – własność intelektualna

 

 1. Serwis może zawierać treści chronione Prawem Autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafiki, dźwięki i materiały wideo, a przyjęty w Serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony. Wśród treści udostępnianych za pośrednictwem Serwisu znajdują się utwory chronione Prawem Autorskim na rzecz Sprzedawcy, a także utwory, do których prawa autorskie posiadają inne podmioty, rozpowszechniane w Internecie przez Sprzedawcę, na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz umów, w tym umów licencyjnych.
 2. Udostępnienie jakichkolwiek treści dostępnych w Serwisie nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych, w tym praw autorskich do utworów. Korzystający z Serwisu nie ma prawa zwielokrotniania, powielania, rozpowszechniania, wprowadzania do obrotu jakichkolwiek treści umieszczonych w Serwisie, ani udostępniania ich osobom trzecim. Z utworów dostępnych w Serwisie można korzystać jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami Prawa Autorskiego oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402).

 

§9

Dane osobowe

 

 1. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych) Klientów korzystających z Serwisu lub Usług jest Sprzedawca.
 2. Celem przetwarzania danych jest wyłącznie możliwość świadczenia Usług na rzecz Klientów, zawarcie i realizacja Umowy, Umowy Sprzedaży i Zamówienia, odpowiadanie przez Administratora na zapytania, wezwania, wnioski bądź reklamacje, cele marketingowe Administratora.
 3. Klient ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych – na warunkach określonych w odpowiednich przepisach prawa.
 4. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych opisuje Polityka Prywatności.

 

§10

Zmiana Regulaminu

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu.
 2. Sprzedawca poinformuje Klientów o zmianie Regulaminu na co najmniej 14 dni przed wejściem zmian w życie poprzez zamieszczenie nowej wersji Regulaminu w Serwisie, wraz z informacją o dokonaniu zmiany oraz terminie zmiany, a Klientów posiadających Konto w Serwisie, Sprzedawca poinformuje dodatkowo poprzez wysłanie im wiadomości elektronicznej e-mail o zmianie Regulaminu, na adres e-mail przypisany do Konta, na co najmniej 14 dni przed wejściem zmian w życie.
 3. Zmiany Regulaminu mogą być dokonywane w każdym czasie, z ważnych powodów, takich jak:
  1. zmiana zakresu funkcjonalności Serwisu,
  2. zmiana, dodanie lub likwidacja Usługi,
  3. zmiana dotychczasowych zasad funkcjonowania Serwisu,
  4. zmiana danych Sprzedawcy wskazanych w Regulaminie,
  5. zmiana sposobu płatności lub dostawy,
  6. rozpoczęcie świadczenia usług cyfrowych w ramach Serwisu,
  7. zmiana wymogów technicznych korzystania z Serwisu,
  8. zapobieganie nadużyciom,
  9. zmiana obowiązujących przepisów prawa lub ich wykładni mających wpływ na treść Regulaminu lub funkcjonowanie Serwisu,
  10. wydanie orzeczenia sądu lub właściwego organu mających wpływ na treść Regulaminu lub funkcjonowanie Serwisu.
 4. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym w informacji określonej w ust. 2, jednak nie wcześniej niż na 14 dni od dnia poinformowania Klientów o planowanej zmianie Regulaminu.
 5. Z chwilą wejścia w życie zmian Regulaminu wszelkie wcześniejsze postanowienia w tym zakresie tracą moc, a w ich miejsce obowiązują postanowienia nowe, chyba że dalsze postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią inaczej.
 6. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa nabyte Klientów. Umowy Sprzedaży zawarte przed zmianą Regulaminu będą realizowane na podstawie uprzednio obowiązującego Regulaminu. Z zastrzeżeniem ust. 9, w przypadku złożenia Zamówienia przed zmianą Regulaminu, przyjęcie oferty Klienta przez Sprzedawcę nastąpi na podstawie wersji regulaminu, w czasie którego złożono Zamówienie, chyba, że Klient poinformuje Sprzedawcę o woli zawarcia Umowy Sprzedaży na zasadach zmienionego Regulaminu.
 7. Klient, który nie akceptuje zmienionej wersji Regulaminu, w terminie przed wejściem zmian w życie, może odmówić akceptacji zmiany Regulaminu w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: Interpneu Polska Sp. z o.o., ul. Drukarska 42, 62-023 Koninko lub drogą elektroniczną na adres: hurt@pneu.pl. W takim przypadku Konto Klienta zostanie niezwłocznie usunięte przez Sprzedawcę.
 8. Brak złożenia przez Klienta oświadczenia, o którym mowa w ustępie powyżej zostanie uznany za akceptację zmian w Regulaminie.
 9. Usunięcie Konta lub odmowa akceptacji zmiany Regulaminu nie ma wpływu na już zawarte Umowy Sprzedaży. W przypadku złożenia oświadczenia określonego w ust. 7 Zamówienia Klienta, co do których nie została jeszcze zawarta Umowa Sprzedaży, zostaną anulowane.
 10. Sprzedawcy przysługuje prawo do likwidacji Serwisu w każdym czasie. Administrator poinformuje Klientów o powyższym w terminie 14 dni przed dokonaniem likwidacji poprzez umieszczenie informacji w Serwisie. W sytuacji określonej powyżej Umowy zawarte ze Sprzedawcą ulegają rozwiązaniu.
 11. Określone powyżej działania pozostają bez wpływu na prawa nabyte Klientów, w tym w szczególności na Umowy Sprzedaży lub Zamówienia zawarte lub złożone przed dniem wejścia w życie zmian.

 

§11

Postanowienia końcowe

 

 1. Wszelkie umowy zawierane na podstawie Regulaminu, zawierane są w języku polskim.
 2. Regulamin podlega przepisom prawa obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.
 3. Sprawy nieuregulowane w Regulaminie oraz w innych ustaleniach pomiędzy Stronami, regulują przepisy KC w zakresie, w jakim ich stosowanie nie zostało skutecznie wyłączone w Regulaminie.
 4. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy i nadal są wiążące.
 5. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Sprzedawcy.